MAGNA bojuje proti AIDS vo svete

24. 11. 2010

Zdieľať

Vo svete je vírusom HIV infikovaných 33,4 miliónov ľudí. Z toho 2,1 miliónov tvoria deti. Až  90% nakazených žije v rozvojových krajinách a takmer 70% z nich v subsaharskej Afrike. Takmer 15 miliónov ľudí  potrebuje dostať antivírusovú liečbu (ARV), prístup k nej však má len tretina z nich a len 360.000 detí! Ani nie polovica HIV pozitívnych matiek ma prístup k programu PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), napriek tomu, že najviac prípadov nákazy detí tvorí práve prenos z matky na dieťa.

Magna Deti v núdzi realizuje v tejto oblasti primárne 2 typy pomoci: Prvým je program PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa) a druhým je antivírová liečba podávaná detským pacientom chorým na AIDS už od roku 2003. 
PMTCT  sa stal dôležitou súčasťou Magna aktivít. Magna Deti v núdzi sprostredkúva PMTCT program v nemocniciach a zdravotných strediskách, s počtom 815 žien, ktoré boli súčasťou programu v roku 2009. Hlavný dôraz sa kladie na integráciu rutinnej prenatálnej (ANC) a natálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti o matku a dieťa (MCH), postnatálne služby spojené so sociálnou starostlivosťou vrátane pravidelných lekárskych prehliadok pre matky a novorodencov. V HIV „exposed“ programoch (deti narodené HIV pozitívnym matkám) bolo sledovaných spolu 979 detí.

Projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa Magna prvýkrát implementovala v Kambodži v roku 2006. V súčasnosti popri starostlivosti o detského HIV/AIDS pacienta je zastavenie prenosu z matky na dieťa hlavnou prioritou našich aktivít v Kambodži, kde projekt prevádzkujeme v 4 nemocničných zariadeniach a je najväčším svojho druhu v krajine. Ďalšími krajinami, kde Magna prevádzkuje projekt na zastavenie prenosu vírusu z matky na dieťa, sú Keňa, Demokratická republika Kongo, Vietnam a Nikaragua.

Magna Deti v núdzi zachraňuje každoročne skoro 1000 detí pred nákazou AIDS – zabraňuje prenosu ochorenia z tehotnej matky na dieťa.

V rozvojových krajinách majú ženy len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti (ANC) a s ňou spojeným službám. Všetky ženy by mali byť informované o svojom stave,  aby v prípade, že sú HIV pozitívne, mali možnosť začať sa liečiť a takisto možnosť prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa. V roku 2009 Magna asistovala pri 60.763 prenatálnych prehliadkach, pričom 12.548 tehotných žien bolo testovaných na HIV.

PMTCT je komplexný program zaoberajúci sa minimalizovaním prenosu vírusu z matky na dieťa, vrátane rozširovania stratégií prevencie prenosu na ženy. Program sprostredkúva reproduktívnu zdravotnú starostlivosť pre ženy žijúce s vírusom HIV, zabraňuje prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu z matky na dieťa, minimalizuje možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej dojčenskej stravy alebo výhradného dojčenia počas prvých šiestich mesiacov. Program takisto poskytuje zdravotnú starostlivosť a liečebné služby pre ženy, novorodencov a ich rodiny. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby u HIV pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám by tiež mal byť umožnený prístup k antiretrovirálnej liečbe ako podpora a ochrana ich vlastného zdravia.
Pokles pediatrických infekcií vírusu HIV v rozvinutých krajinách je zabezpečený najmä prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa (PMTCT). Avšak implementácia takéhoto programu je veľmi náročná v prostredí s nedostačujúcim zdrojom informácií o reálnej situácii v krajine, podporeným samotným faktom, že ženy majú len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti, ktorá je schopná zabezpečiť pre infikovanú matku testovanie, liečbu a zároveň zabrániť prenosu vírusu z matky na dieťa.

Veľké množstvo HIV pozitívnych detí je infikovaných od matiek počas tehotenstva, pôrodu alebo neskôr v období dojčenia. V rozvinutých krajinách bola infekcia HIV u pediatrického pacienta eliminovaná na absolútne minimum práve prostredníctvom prevencie prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Miera výskytu prenosu vírusu HIV v rozvinutých krajinách sa v súčasnosti pohybuje pod 2%. Na druhej strane, v rozvojových krajinách má možnosť intervencie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa iba 20% tehotných HIV pozitívnych žien.

Magna Deti v núdzi ponúka v rámci PMTCT programov ženám možnosti voľby medzi náhradnou dojčenskou stravou a výhradným dojčením s možnosťou dôkladného nutričného poradenstva pre matku a dieťa a pravidelných lekárskych prehliadok. Magna v roku 2009 distribuovala 21.204 ks dojčenských mliek. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie na tému dojčenia a hľadania správnych alternatív prístupu v sprostredkovaní náhradnej dojčenskej stravy. Otváranie nových PMTCT intervencií a ich implementácií v širšom rozmere si bude vyžadovať určenie a rozpoznanie správnej kombinácie ARV liekov a rozvoj adaptabilných FDC (fixed dose combination), ktoré sú nenáročné na administratívu, majú prijateľnú toxicitu a minimálne riziko možnej rezistencie.

AIDS je stále nevyliečiteľné ochorenie. Dnes však existuje pre všetkých pacientov nakazených vírusom HIV antivírová liečba (ARV), ktorá dokáže pacientovi zvýšiť imunitu a tak predĺžiť a skvalitniť život. Dnes je to jediná možnosť, ako zlepšiť zdravotný stav HIV/AIDS pacientov.

Deti a rodiny nakazené vírusom HIV sú často stigmatizované a musia denne bojovať s predsudkami, preto je dôležité pracovať priamo s komunitou a pomôcť práve tento problém potlačiť. Rovnako potrebujú informácie, rady a praktickú pomoc pri liečbe, starostlivosti o dieťa, alebo asistenciu pri strate zamestnania.

Magna Deti v Núdzi podáva ARV liečbu a liečbu oportúnnych infekcií (TBC atď.), detským pacientom chorým na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme lieky, lekárske vyšetrenia, laboratórne testy, stravu a výživu a terapeutické poradenstvo. Pomáhame zabezpečovať tréningy zdravotníckeho personálu. V roku 2009 bolo 680 HIV pozitívnych detí zaregistrovaných v tomto programe.

Magna Deti v Núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, vytvára tlak na oficiálnych predstaviteľov s cieľom zlepšiť podmienky v zdravotníckych zaradeniach a zvýšiť kvalitu personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami.

Magna Deti v Núdzi pracuje priamo v teréne a prevenciu HIV/AIDS denne vykonávajú naši terénni sociálni pracovníci v lokálnych komunitách. Pravidelnými návštevami, informovaním o možnostiach a spôsoboch nákazy ako aj kontrolou hygienických návykov pomáhajú predchádzať šíreniu epidémie.

Pomôcť  a zachraňovať s Magna Deti v núdzi môžete aj vy. Len 30€ mesačne napríklad zabezpečí pre HIV pozitívne dieťa liečbu na celý mesiac. Zapojte sa a prispejte!

Za Vašu spolupatričnosť Vám v mene všetkých ľudí žijúcich s vírusom HIV a našich pacientov ďakujeme.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia